top of page

  Jewel of Joy by Daria תנאי שימוש באתר

 

 1.     אנו מברכים אותך על השימוש באתר Jewel of Joy by Daria הנמצא בבעלות דריה אפק ת.ז. 038302899 (מכאן והלאה: "החברה"). 

 2.     השימוש ו/או הגלישה ו/או העיון באתר ו/או בשירותיו מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, אינך מורשה לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותיו, בעצמך ו/או באמצעות אחר,  עבור כל מטרה שהיא. הוראות אלה מהווים את תקנון השימוש שבאתר, יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. אשר על כן, הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו במלואם ובעיון רב. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינוי ו/או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מראש, שינוי ו/או עדכון זה יחייבו אותך עם פרסומם באתר, ועליך מוטלת האחריות להתעדכן בשינויים אלה. בכל סתירה בין הוראות תקנון זה ובין פרסומים אחרים יגברו הוראות תקנון זה.

 3. כללי
   

 4. הכותרות הרשומות בתנאים אלה נועדו לנוחות הניווט בלבד ואין לתת להם כל פרשנות.

 5.  

 6. בכל מקום בתקנון זה, כל האמור בלשון זכר משמע גם בלשון נקבה וההיפך וכל האמור בלשון יחיד משמע גם ברבים או תאגיד - וההיפך.

 7.  

 8. האתר נועד לאפשר לגולשים לרכוש תכשיטים, מוצרי פרסום ואביזרים ולחרוט עליהם חריטה אישית באופן מקצועי.

 9.  

 10. "שימוש" באתר משמעו; כל פעולה הקשורה עם האתר ו/או השירותים הניתנים בו, במחשבך ו/או בכל מערכת ממוחשבת אחרת ו/או בכל מערכת אחרת ו/או כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, לרבות, אך לא רק, גלישה, עיון, העלאת יצירות ו/או קבצים ו/או תוכן ו/או דעות לאתר, עדכון יצירות באתר, כתיבה ועריכה של 'בלוג', כתיבת מסרים, כתיבת תגובות ו/או דעות, העלאת תוכן לאתר וביצוע כל פעולה שהיא על ידי האתר ו/או בהסתמך על האתר. ו/או שימוש בשירותים שהאתר מציע. השימוש באתר מהווה אישור כי הבנת, והסכמת לתנאים ולכללים המפורטים לעיל ולהלן, וכי לא תהיה לך או למי מטעמך כל תביעה ו/או טענה במישרין או בעקיפין כנגד החברה ו/או האתר או כל גורם הקשור עם האתר בגין שימוש שנעשה באתר. אם אינך מסכים לתנאי מהתנאים הרשומים בתנאי שימוש זה, הנך נדרש לא לעשות כל שימוש באתר.

 11.  

 12. "יצירה" – משמעה בתקנון זה כל תוכן ו/או מידע ו/או נתון פרטים ו/או תמונה ו/או וידאו ו/או קובץ ו/או טקסט וכיוצא בזה המועלה על האתר ו/או לשרתי האתר על ידי החברה ו/או המשתמש ו/או מי מטעמם, לרבות אך לא רק: סימנים מסחריים, סימני שירות, קודי מקור, כינויים, שמות, וכל תו או תווים בעלי משמעות ו/או זכויות, שהעלת לאתר ו/או ביקשת לעשות בהם שימוש לצורך החריטה.

 13.  

 14. אופן ביצוע הרישום   

 15. ייתכן ויש באפשרותך להשתמש באתר בצורה מוגבלת ללא רישום או בצורה יותר רחבה בהתבסס על רישום באתר. 

 16.  

 17. בכניסתך למערכת הרישום תידרש למלא את פרטיך האישיים. 

 18.  

 19. עליך להקפיד למלא את כל הפרטים שאתה מוסר לנו ובכלל זה פרטיך האישיים, דואר אלקטרוני תקף, פרטי התשלום (עבור רכישת תוכן בתשלום, במידה ונרכש) בדיוק מרבי, ולחזור ולבדוק כי מסרת לנו פרטים מדויקים. 

 20.  

 21. החברה רשאית להשעות גולשת לתקופה קצובה או בלתי מוגבלת ו/או לאסור עליו את השימוש באתר ו/או בשירותיו, במידה ויתברר כי הפרטים שמסר הגולש, כולם או מקצתם, אינם נכונים.

 22.  

 23. מייד עם סיום הליך הרישום ובכל שימוש באתר, עליך לחזור ולבדוק היטב ובדייקנות כי כל הפרטים הרשומים אצלנו אכן מדויקים ונכונים, כי אין שינוי בכל פרט הרשום אצלנו. עליך לעדכן אותנו מייד על כל טעות או שינוי ברישום.

 24.  

 25. אתה תתבקש להזין סיסמה ייחודית ומורכבת הידועה רק לך, שכן רק באמצעות שם משתמש וסיסמה יהא באפשרותך לבצע פעולות שונות באתר ולהיכנס למקומות מסוימים באתר. 

 26.  

 27. האתר רשאי להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה לאזורים ולשירותים התלויים בקבלת שם משתמש וסיסמה, או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים בצורה מקוונת. 

 28.  

 29. האתר ממליץ לשנות את הסיסמה מפעם לפעם כדי להקשות על ניסיונות בלתי חוקיים להתחזות ו/או להיכנס למערכת על ידי בלתי מורשים. 


 30.  

 31. תשלומים   
   

 32. במידה ואתה מעוניין לרכוש תוכן בתשלום ו/או לקבל שירות ו/או מוצר בתשלום, באמצעות כרטיסי אשראי (ככל שניתן לעשות זאת באתר), תידרש להזין את פרטי אמצעי התשלום שלך. הינך מסכים כי פרטי האשראי שלך יימצאו בצורה מאובטחת במסד הנתונים של האתר על מנת לבצע סליקה בגין התשלום וחידוש התשלום. אנו נפעל בהתאם להנחיות הביטחון של חברת האשראי בכל הקשור לאבטחת המידע. היה והאתר יאפשר לך לשלם באמצעות PAYPAL הינך מסכים לכל ההוראות העולות מתוך ההתקשרות בינך ובין PAYPAL.

 33.  

 34. התשלומים באשראי יבוצעו באמצעות הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס האשראי שלך, ויגבו על פי מועדי החיוב אשר נקבעו בינך הלקוח לחברת כרטיסי האשראי. 

 35.  

 36. בכפוף להוראות הדין, האתר רשאי לשנות את המחירים הנקובים באתר ללא הודעה מראש, וכן רשאי להצמיד את התשלומים למדד לפי הוראות הדין וללא התראה מראש. האתר יכול על דעתו וללא הודעה מראש ליתן הנחות למשתמשים או גופים מסוימים בכל שלב נתון ולבטל מבצעים או הנחות כאמור.

 37.  

 38. קיבל המשתמש חשבון עבור תשלום, יבדוק אותו, ואם לא הודיע לאתר על השגה לגביו תוך 3 ימים, יהא האתר רשאי לראות בכך את אישור המשתמש לנכונות החשבון ולנכונות השירות שהאתר סיפק למשתמש.

 39.  

 40. פקע או בוטל תוקפו של כרטיס האשראי שנקבע כדי לשמש לפירעון התשלומים לפי תנאים אלה, או שבוטלה ההרשאה לחיוב חשבון הבנק של המשתמש, לפירעון התשלומים לפי תנאים אלה, ימסור המשתמש לאתר הודעה על כך מייד. הוראה לחיוב כרטיס האשראי שמעביר המשתמש תהיה תקפה גם לחיוב כרטיס שיונפק וישא מספר אחר, כחלופה לכרטיס שמספרו יהא נקוב בטופס ההרשמה אשר המשתמש מילא.

 41.  

 42. למען הסר ספק, מובהר כי המשתמש לא יהא פטור מתשלום כלשהו, כולו או חלקו, גם במקרה שאחר קיבל שירות משירותי האתר באמצעות כרטיס אשראי ו/או שם משתמש וסיסמה, באותו הבית, ממשפחתו של המשתמש או מצד שלישי אחר.

 43.  

 44. הינך נותן את הסכמתך הבלתי חוזרת לא לבטל את העסקה מול חברת האשראי ומול PAYPAL, למעט עקב מקרים על פי חוק. תקנון זה וסעיף ספציפי זה יובאו לידיעת חברת האשראי ו- PAYPAL, במידה ויידרש הדבר. 

 45.  

 46. אנו מאמינים בהוגנות עסקית ומאפשרים לך להתחרט ו/או להפסיק את השימוש בשירותים ובמוצרים שרכשת בכפוף להוראות כל דין ובכלל זה תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, להלן: "התקנות". מובהר שהוראות הדין יגברו על כל האמור בתקנון זה. מתוך כך מובהר פרק הזמן לביטול רכישת תכשיט שהמחיר שולם בעדו אינו עולה על 3,000 ש"ח ולא נעשה בתכשיט כל שינוי ו/או חריטה ו/או פעולה אחרת לפי דרישתך הינו מיום הרכישה ועד לא יאוחר מתום 14 ימים ממועד העסקה ובלבד שלא נעשה בו כל שימוש, והוא באריזתו המקורית ובמצב חדש ותקין. למען הסק ספק מובהר כי לא תתאפשר ביטול עסקה אם מחיר התכשיט עולה על 3,000 ש"ח ו/או אם בוצע בהתכשיט חריטה ו/או פעולה מיוחדת לפי דרישתך, גם אם שווי התכשיט נמוך מ-3,000 ש"ח. ביטול העסקה ייעשה בנוסף ובכפוף לאמור לעיל, רק במקרים בהם תשיב למקום העסק, במסגרת הזמנים שרשומים לעיל, את המוצר, בצירוף הוכחות רכישה בדמות חשבונית שקיבלת ברכישה, ובכפוף לתשלומים הבאים שלך: דמי ביטול לפי התקנות (נכון להיום 100 ש"ח או 5% משווי העסקה, הנמוך מבין השניים), דמי משלוח של החברה ודמי סליקת כרטיסי האשראי שנגרם לחברה (לא נמוך מ-1.5% ולא גבוה מ-2.0% משווי העסקה), ככל שהעסקה היתה באשראי. ההשבה הכספית ודרך ההשבה תהיה בהתאם לדרך שקבועה בתקנות ולא יאוחר מהזמן המכסימאלי שנקבע בתקנות. למען הסר ספק, הוראות חוקי הגנת הצרכן ייגברו על כל הוראות תקנון זה.


 47.  

 48. התחייבויות המשתמש   
   

 49. לא למסור פרטים כוזבים ו/או להתחזות לאדם אחר בעת הרישום לאתר ו/או השימוש בו. ידוע למשתמש כי מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977. האתר יהא רשאי, על פי שיקול דעתו, להעביר פרטים בדבר כל בקשה לרישום הנחזית  להיות הצעה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן יהא האתר רשאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו בהתאם לכל דין לרבות הגשת תביעה בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מפעולות אלה.

 50.  

 51. לא להשתמש באתר ו/או במחשבך ו/או במחשב של אחר לביצוע מעשים בלתי חוקיים. לא להעביר ביודעין מידע המכיל כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב או כל סוג דומה של תכנה או תכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעילותו של מחשב אחר.

 52.  

 53. לא לנסות לחדור לכל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

 54.  

 55. לא לבחון ו/או לבדוק ו/או לתקוף ו/או לנסות את מערכות ההגנה באתר ו/או בחוות השרתים או בשרתים עצמם או במחשבי החברה, לרבות, גישה ללא הרשאה במקום בו נדרשת הרשאה, גישה לאזורים אסורים בשרת, סריקת מערכות ונתונים, ביצוע פעולות שלא דרך הממשק החזותי של האתר ובדרך הרגילה של האתר, הונאות אינטרנט מכל סוג שהוא, חדירה לא חוקית, שיחזור סיסמאות, פריצה לא חוקית, או כל שיטה אחרת. פעולות כאלו יכולות להיות עבירה אזרחית ופלילית.

 56.  

 57. לא לבצע כל שימוש בתוכניות או ב-scripts כדוגמת php, asp, active, cgi וכדומה. לא לבצע הרצת IRC, BOTS או דומים להם.

 58.  

 59. לא לבצע פעולות אסורות בתקנון זה על ידו או באמצעות אחר, במעשה, בזדון, ברשלנות, בפזיזות, במחדל או בעצימת עיניים.

 60.  

 61. לא להעלות לאתר פרסום ו/או קבצים שאינם חוקיים ו/או פוגעניים ו/או מפרים זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות. בעת העלאת קבצים לאתר חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרת חובה זו. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך להעלות לאתר או להיות קשור בכל דרך ובכלל זה כל תוכן הפוגע בזכויות או זכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר, כל תוכן פורנוגראפי, כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב, כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח, כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית ו/או פלילית, כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי ו/או כל חומר ו/או תוכן ו/או דעה ו/או קובץ העלול לפגוע בחברה. הוא הדין לעניין פנייה, רישום, תוכן, כיתוב והעלאת קבצים המכילים פורנוגרפיה, השמצות, הטרדה, הטרדה מינית, עבירה פלילית, דברי גסות או כל חומר פוגעני אחר, חשיפת פרטי קטינים ו/או זהותם, חשיפת פרטים אישיים ו/או זהותם של גולשים ו/או משתמשים אחרים, פרסום לשון הרע, העלאת חומר שהוא שקרי ו/או פוגעני, העלאת חומר האסור לפרסום על פי כל דין, פרסום מסחרי, פרסום חומר העלול להטעות את הצרכן וכל חומר ו/או תוכן ו/או פרסום המפר כל דין ו/או זכות צד שלישי.

 62.  

 63. לשמור את פרטיך האישיים ובייחוד את סיסמתך האישית לכניסה לאתר בסודיות מוחלטת ובמקום בטוח ללא גישה לצד שלישי. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות שם המשתמש, הסיסמא, שם המשתמש וכל מידע שמתקבל ו/או התקבל מהאתר כאמור וכן אחראי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמה או במידע כאמור בעצמו או כל צד שלישי. מטעמי ביטחון, מומלץ להחליף את הסיסמה האישית לכניסה לאתר מפעם לפעם. במקרה ששכחת את סיסמתך, הנך מוזמן לפעול בהתאם להנחיות המתאימות לכך באתר. 

 64.  

 65. הינך מתחייב שלא לאפשר לאחר שימוש ו/או גישה לאתר ו/או שימוש בפרטי המשתמש שלך.

 66.  

 67. לרשום פרטי אמת בהליך הרישום ועדכן באתר את פרטיך האישיים מייד בסמוך לשינויים. 

 68.  

 69. לשמור עותק נפרד של כל מה שהעלת לאתר במקום בטוח. 

 70.  

 71. הנך מצהיר כי אתה הוא היוצר ו/או הכותב היחידי של היצירה שאתה מעלה לאתר ו/או רושם באתר ואף אחד אחר מלבדך אינו זכאי להיות הבעלים של זכויות היוצרים של היצירה כולה או חלקים ממנה. 

 72.  

 73. הינך מתחייב כלפי החברה כי העלאה לאתר של כל תוכן ו/או פרסום ו/או קובץ ו/או מידע ו/או נתון וכל דבר המוגן בזכויות יוצרים, מהווה מתן לחברה, ללא כל תמורה, של רישיון בלתי חוזר, ללא כל תמורה ו/או תגמולים, בלתי מוגבל בזמן ו/או בתקופה, בארץ ובחו"ל, להשתמש בתכנים ו/או בפרסום ו/או בקובץ ו/או במידע ו/או בנתון ו/או בכל חומר שועלה לאתר על ידך ו/או פרטיך המזהים ו/או דמותך שהועלתה לאתר ו/או יצירה שהועלתה לאתר ו/או בכל דבר המוגן בזכויות יוצרים ולעשות בהם כל שימוש שהחברה תראה לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לקבל הרשאה כל שהיא ממך, לרבות העברתם, כולם ו/או חלקם לצדדים שלישיים, בשלמותם ו/או ערוכים ו/או לאחר שעברו שינוי. הינך מתחייב באופן בלתי חוזר כי החברה רשאית להעתיק, לשכפל, לשווק, להפיץ, להציג (בפני כל ציבור), למכור, להשכיר, לשעבד, למשכן, לספק רישיונות, להעביר ללא תמורה, לעבד, לשנות, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים ו/או בפרסום ו/או בקובץ ו/או במידע ו/או בנתון ובכל דבר המוגן בזכויות יוצרים בכל דרך אחרת, נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בכל דרך ובכל מדיה שהיא, לרבות, אך לא רק, באינטרנט, במדיה דיגיטלית ו/או הסלולארית, בטלוויזיה, דברי דפוס ובכל אמצעי מדיה אחר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה לא תעביר לך כל תשלום ו/או תמורה ו/או עמלה ו/או תמלוגים מכל מין וסוג שהוא, בגין ובקשר עם השימוש והמעשים האמורים, וזאת גם אם החברה תזכה לתמורה ו/או רווחים ו/או הכנסה, ישירה ו/או עקיפה בגין השימוש שעשתה בתכנים הנ"ל. כל עוד החברה עושה בנ"ל שימוש הוגן ו/או מסחרי, לא תוכל לטעון לפגיעה בזכויות מוסריות בזכויות יוצרים.

 74.  

 75. הנך מצהיר כי, היצירה הרשומה על ידך אינה מפרה כל זכות של צד שלישי ו/או את זכויות היוצרים של צד שלישי כלשהו וכי אם מצב זה ו/או הבעלות על זכויות היוצרים תשתנה, הנך מתחייב להודיע לנו מיידית.

 76.  

 77. במידה ואתה מעלה יצירה לאתר, הינך מצהיר ומתחייב כדלקמן: (א) אתה הוא בעל זכויות היוצרים הבלעדי בתמונה ו/או בסרטון ו/או בפרסום ו/או במדיה האחרת ו/או במידע ואין אחרים (ב) אתה הוא היוצר ו/או יש לך אישור מפורש בכתב מהיוצר לעשות כן (ג) קיימת לך הסכמה מפורשת ובכתב של כל מי שמצולם – אם המדובר באנשים, ושל כל מי שרכושו מצולם – אם מדובר בכל רכוש אחר שאינו רכוש הרבים ו/או אין עליו זכויות כל שהן (ד) הינך מצהיר כי היוצר והמצולמים/מתועדים הינם מעל גיל 18 (ה) הינך מצהיר כי אין כל מגבלה חוקית להעלות את הפרסום ו/או המידע ו/או התמונה ו/או הסרטון ו/או כל מדיה אחרת לאתר ו/או פגיעה בזכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות של צדדים שלישיים (ו) בכל זמן שהוא וכן 7 שנים לאחר מכן, תמיד תוכל להציג בפנינו, בהתאם לדרישותינו, את כל המסמכים הנקובים כאן (ז) הינך מתחייב לשפות את החברה מייד בכל תביעה חסרון כיס ו/או נזק, לרבות שכ"ט עו"ד, שייגרם לה כתוצאה מהשימוש שאתה עושה באתר ו/או העלאת התמונה לאתר ו/או פרסום התמונה באתר.

 78.    

 79. הנך מתחייב לשפות ו/או לפצות את האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו ו/או שותפיו ו/או כל צד שלישי בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא ו/או חסרון כיס שיגרם כתוצאה מהשימוש בשירותי האתר ו/או כתוצאה מפגיעה ו/או חסר ו/או הפרה ו/או רשלנות ו/או מחדל ו/או עבירה שנגרמה על ידי הפרטים שמסרת לנו ו/או הקבצים ו/או הפרסומים ו/או היצירות שהעלת לאתר ו/או תוכנם ו/או הפרת זכויות יוצרים, לרבות בעבור כל טענה אחרת של צד שלישי כלשהו בעילה של הפרת זכויות יוצרים או כל תביעה או הוצאה שנגרמה לאתר, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך-דין מייד עם קבלת דרישה לכך, וזאת מבלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות שקמה לאתר ו/או לחברה על פי תקנון זה ו/או כל דין.

 80.  

 81. במקרה כאמור, הינך מסכים כי נפנה לכל הגורמים האינטרנטיים על מנת לקבל נתונים עליך ובכלל זה ספקי האינטרנט והתשתית שלך.

 82.  

 83. החברה רשאית (ולא חייבת) לתקן כל נזק ו/או לשפות ו/או לפצות כל מי שנפגע ו/או נגרם לו הפסד בגין פעולותיך ו/או מי מטעמך בהקדם, על מנת ולמנוע נזק רב יותר, ולמזער את נזקיו. במידה והחברה תבחר לשלם ו/או תחויב בתשלום כלשהו בגין תביעות או מאורעות הנזכרים לעיל, אתה מתחייב להחזיר ו/או לשפות את הסכום שנדרש האתר לשלם מייד עם דרישת האתר. 

 84.  

 85. החברה רשאית להסיר כל פרט ו/או מידע ו/או קובץ, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו/או לסרב לקבל כל קובץ ו/או תוכן ו/או משתמש, ללא הסבר.

 86.  

 87. הינך מתחייב כי לא תצפה ו/או תגלוש ו/או תשתתף ו/או תעיין בתכנים המוגבלים לצפייה עבור גולשים ו/או משתמשים עקב גיל הנמוך מהקבוע בחוק ולא יהיו לך כנגד החברה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות אם תעשה כן. 

 88.  

 89. הפעלה ו/או העלאה לשרתינו ו/או אחסון של אתרי סקס ו/או פורנוגרפיה ו/או אתרי הימורים ו/או הגרלות ו/או אתרים בלתי חוקיים בישראל ו/או בארצות הברית ו/או באיחוד האירופי ו/או במדינה ממנה אתה גולש לאתר ו/או הדומים להם ו/או המפנים אליהם  אסורים בהחלט.

 90.  

 91. הינך מצהיר כי במידה ומתפרסם באתר מידע מקצועי, לרבות, אך לא רק, מתחומי האבנים היקרות, מתכות יקרות, המשפט, הכלכלה, הרפואה, הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה, היחסים, המחשבים, ההנדסה, ההדרכה, הייעוץ וכל תחום מקצועי אחר, מידע זה אינו מהווה ייעוץ ו/או תחליף לייעוץ, וההסתמכות על האתר ו/או על התכנים באתר הינה באחריותך בלבד. הוא הדין לעניין כל סוג של מידע ו/או פרסום הקיים באתר ובכלל זה פרסום ו/או פרסומות פרטיות ו/או מסחריות באתר ו/או מידע שנתקבל על ידי גולשים אחרים. החברה אינה אחראית לנכונות המידע ו/או לעשיית שימוש במידע ו/או הסתמכות על המידע ו/או לנזק שייגרם לך ו/או לכל צד שלישי עקב כך. 

 92.  

 93. הוא הדין לעניין כל הקישורים וההיפר קישורים (Links) הקיימים באתר: שכן, אין בכל הקישורים המופיעים באתר משום המלצה ו/או הטלת אחריות כל שהיא על החברה, והחברה לא תשא בכל אחריות כאמור באשר לאמיתות ו/או תוכן ו/או טיב ו/או השירותים הקיימים באתרים אלה. 

 94.  

 95. כל תוכן שתעלה לאתר, ובכלל זה, אך לא רק, קוד מקור, תכנים, עיצובים גרפיים, תכני וידאו, סרטונים, תמונות, אלבומים, מסרים, הודעות וכל חומר אחר המועלה על ידיך לאתר ו/או לשירותים באתר (להלן: "תכנים"), הינם בבעלותך ובאחריותך הבלעדיים.

 96.  

 97. אתה מצהיר ומתחייב כי כל זכות קניינית לרבות זכויות יוצרים וכל זכות אחרת בתכנים שהעלת לאתר ו/או עשית בהם שימוש ו/או העלאה עם שירותי האתר - שייכים לך, ואתה מעניק לאתר רישיון שימוש בלתי חוזר, לא מוגבל בזמן, ללא כל תמורה ו/או תגמול, לעשות שימוש בכל זכות יוצרים הקשורה עם זכויותיך אלה, לרבות לשימוש בפרסומות, בפרסום, ביחסי ציבור ובשימושים מסחריים.

 98.  

 99. הינך מתחייב לפעול באתר ובשירותיו בהוגנות ובהגינות, לא להעמיס על האתר ו/או שרתיו ולא להציף את האתר ו/או את מי משרותיו.

 100.  

 101. האתר ו/או החברה רשאי לדרוש ממך להציג תעודת זהות ישראלית תקפה על מנת להוכיח את פרטיך ו/או את גילך. סירוב לעשות כן עשוי לבטל את הרשמתך באתר ולחסימתך.

 102.  

 103. האתר ו/או החברה רשאים למחוק ו/או להסיר ו/או לחסום כל תוכן ו/או קובץ ו/או יצירה ו/או מידע ו/או פרסום שהעלה משתמש לאתר ו/או הקיים באתר, מבלי להודיע על כך מראש, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

 104.  

 105. החברה יכולה לעשות שימוש ללא הגבלה בכל מידע ו/או פרסום ו/או יצירות ו/או כל דבר שהעלתה לאתר, לצורך קידום האתר, בתמורה ו/או שלא בתמורה, בעצמה ו/או עם צדדים שלישיים, בכל אמצעי תקשורת ו/או בכל דרך קיימת כעת ו/או שתהיה קיימת בעתיד, ללא כל מגבלה וללא צורך בקבלת אישור כל שהוא. אתה ו/או המפרסם ו/או מי שמעלה את התכנים הנ"ל לאתר, לא תהיו זכאים לכל תמורה ו/או השבה ו/או תשלום מכל סוג שהוא ומכל סיבה שהיא, בכסף ו/או בשווה כסף, בקשר עם פעילויות קידום האתר המתוארות לעיל, והינכם מוותרים באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם פעילויות קידום האתר כאמור לעיל ו/או הפרה של זכות כל שהיא עקב ו/או כתוצאה של פעולות הקידום כאמור לעיל. 

 106.  

 107. הינך לא רשאי ומתחיב שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או למשכן ו/או לשעבד ו/או להעניק תקנון זה או כל זכות מזכויותיך ו/או כל התחייבות מהתחייבויותיך לאחר.

 108.  

 109. הנך מסכים כי, על האתר, השימוש בו והוראות תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של משתמש ו/או בעל זכויות יוצרים כלפי האתר ו/או החברה יהיה בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב בלבד. רק החברה רשאית לקבוע, לפי בחירתה בלבד, כי מקום שיפוט נוסף יהיה בעיר אחרת.

 110.  

 111. הנך מסכים כי על כל דבר הקשור עם תקנון זה ו/או החברה ו/או האתר ו/או נזק לכך ו/או לצד שלישי ו/או השירות הניתן באתר, תחול תקופת התיישנות מיוחדת של 12 חודשים בלבד.

 112.  

 113. הינך מסכים כי הינך האחראי לאיות נכון של השמות לחריטה וכל עלות בגין שינוי ו/או תיקון (ככל שהדבר אפשרי) יחול עליך בלבד.

 114.  

 115. הנך מתחייב להדפיס תנאים אלה ולקרוא אותם בעיון לפני שימוש באתר. הנך מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה ולקרוא את הצהרת הפרטיות שלנו. עם זאת, מומלץ כי תפנה לייעוץ משפטי במידה ועדיין קיימות אצלך שאלות.   

     

 116. התחייבות לסודיות ופרטיות   

 117.    

 118. האתר מתחייב לנקוט בכל אמצעי סביר בכדי למנוע כניסה בלתי חוקית ו/או בלתי מאושרת לפרטים השמורים באתר ו/או לקבצים. 

 119.  

 120. האתר מתחייב כי פרטיו האישיים של המשתמש לרבות מספר כרטיס האשראי שלו יהיו מוגנים ומאובטחים בהתאם להנחיות חברת האשראי, אולם אינו מתחייב כי הפרטים הנ"ל יהיו מוגנים בפני גישה לא חוקית או חדירה לאתר.

 121.  

 122. האתר מתחייב שלא למסור את פרטיך האישיים ויצירותיך לכל גורם שלישי, אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או זכות שבדין ו/או אם האתר סבור, בהתאם לשיקול דעתו, כי זכותו של צד שלישי נפגעת. 

 123.  

 124. האתר רשאי להשתמש בפרטיך האישיים ובמידע שיאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר, לצורך שיפור השירותים המסופקים על ידו, סטטיסטיקות, פרסומים, עדכונך במבצעים של האתר ו/או גורמים הקשורים עמו ו/או יצירת קשר אתך. יחד עם זאת האתר עשוי להעביר את פרטיך לצדדים שלישיים לצורך משלוח פרסומות מסחריות ואחרות. אם אינך מסכים לכך, עליך להודיע על כך לחברה בכתב.

 125.  

 126. אנו רשאים, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, להציג ו/או לפרסם תכנים מהאתר בין אם תכנים אלה ניתנים לגישה לציבור הרחב ובין אם תכנים אלה דורשים כניסה לאתר ו/או לחלקו באמצעות סיסמה. כמו כן אנו רשאים להציג באתר ובכל מדיה אחרת את המוצרים שרכשת והחריטה שביצעת ותוכנה.

 127.  

 128. האתר רשאי לעשות מדי פעם בפעם שינוי במדיניות הפרטיות של האתר, בהתאם לשיקול דעתו.

 129.  

 130. האתר עשוי לעשות שימוש ב-Cookies הנשמרים על גבי הכונן הקשיח במחשבך, ובכלל זה, ולא רק, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותי האתר, לאימות פרטי הגולשים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. מומלץ כי תקבל מידע על השימוש ב-Cookies אצל ספקי המידע והאינטרנט שלך ו/או מנהל המערכת שלך. יש באפשרותך להימנע מקבלה ו/או שימוש ה-Cookies על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך, אולם ייתכן שעם שינוי זה לא תוכל להשתמש בחלק מן השירותים והתכונות בשירותי האתר ו/או באתרים אחרים. 

 131.  

 132.    

 133. על מה אנו לא מתחייבים   
   

 134. הנך מסכים, כי החברה לא תהיה אחראית לכל אבידה או נזק שנגרמו כתוצאה מתקלה בהליך העלאת קבצים ו/או מידע ו/או פרסום ו/או תוכן על ידך, כישלון בהליך הרישום, כניסה ו/או חדירה לא חוקית לאתר ו/או לשרתים שלנו, וירוס, סוס טרויאני, שריפה, הצפה, התקפה טרוריסטית, מעשה פלילי או כל כוח עליון אשר מעבר לשליטתנו הסבירה. הסרת אחריות זו חלה גם על כל פרט שהגיע אלינו דרכך ומאוחסן אצלנו.

 135.  

 136. האתר אינו אחראי במקרה של אבידה, נזק או כל טענה אחרת לפיצויים כתוצאה מתקלה כל שהיא, בין אם גרמה לך ו/או לצד שלישי נזק ובין אם לאו, בכל הקשור בשימוש באתר ו/או בהסתמכות על האתר.

 137.    

 138. האתר אינו אחראי או יהא אחראי במצב של הפרת התקנון עמך במקרה של עיכוב או תקלה במילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בתנאים אלה.

 139.  

 140. החברה לא תשא באחריות לתוכן הקבצים ו/או איכותם ו/או מידע פרסומי ו/או תוכן כלשהו שיפורסם באתר.

 141.  

 142. הפרסומים והקישורים השונים הכלולים באתר החברה מאפשרים גישה למידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט. מרבית המידע אינו מתפרסם על ידי החברה ויתכן שתמצא כי מידע זה אינו הולם את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנו, או סבור כי הוא שגוי, מטעה, מוטעה, בלתי מוסרי, מקומם, מרגיז, בלתי נאות או בלתי חוקי. עליך להפנות את שימת ליבה של החברה על כל פרסום כאמור, מייד וללא שהות. 

 143.  

 144. החברה ו/או מי מטעמה אינם יוצרי היצירות, ואינם נושאים באחריות לטיב היצירות, לתכונותיהן ולכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. לעיתים, על סמך תמצית תיאור היצירה, יתכן ותהא אי התאמה בין ציפיית המשתמש, לבין היצירה המלאה. תמצית היצירות המצוי במאגר היצירות באתר מחובר על ידי היוצרים עצמם ומוצג בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיין של היצירות, תכונותיהם, טיבם, וכיוצא בזה.

 145.  

 146. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המופיע באתר, ומוסכם שהחברה איננה חייבת לפצות בגין נזקים האמורים לעיל ו/או כל נזק המהווה פגיעה בהנאה ו/או ברגשות ולא תוכל להטען טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כזו כנגד החברה.   

 147.  

 148. מובהר כי אין בהעלאת יצירה לאתר כדי להוות אסמכתה סטטוטורית מטעם גוף או רשות של המדינה ו/או להתחזות לכדי אסמכתה כזו. 

 149.  

 150. האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק ו/או לשנות ו/או להשיב את שירותי האתר.

 151.  

 152. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (AS IS) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין השירות, האתר, שימוש בשירותי האתר, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. מובהר כי האתר אינו בודק את מהימנות המידע הקיים באתר, שלמותו, התאמתו, או מידת דיוקו. החברה ו/או האתר לא ישא באחריות כל שהיא כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים, בהתייחס לכל חוסר התאמה ו/או חוסר דיוק ו/או השמטה ו/או הטעיה ו/או טעות הכלולים באתר. מובהר כי לא תהא לך כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי האתר בגין האתר ו/או השימוש באתר ו/או מהימנות המידע באתר. האתר לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או דמי נזק ו/או תביעה ו/או חסרון כיס, ישיר או עקיף, כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים, אשר מקורו כתוצאה מהאתר ו/או שימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או פעולות האתר ו/או יישומיו על מחשבך או על מחשבו של אחר ו/או בכל תביעה של צד שלישי כנגד האתר בגין השירות ו/או התכנים המצויים באתר ו/או בשרתי החברה, בין אם התביעה מבוססת על הסכם, נזיקין, עשיית עושר ולא במשפט ו/או כל עילה אחרת, גם במקרים בהם נודע לחברה על האפשרות של תשלום ו/או פיצוי כאמור. מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר ומוסכם כי סכום הפיצוי המכסימאלי הינו סכום הפיצוי ששילמת בפועל לחברה.

 153.  

 154. הוא הדין לעניין כל הפרסומות ו/או המלצות ו/או הקישורים הקיימים באתר: שכן, אין בהם משום המלצה ו/או הטלת אחריות כל שהיא, והאתר לא ישא בכל אחריות כאמור באשר לתוכן ו/או טיב ו/או השירותים הקיימים באתרים ובצדדים שלישיים אלה. מובהר כי אין לאתר כל שליטה ו/או זכות בכל מידע הקיים באתרים אלה.

 155.  

 156. הינך מצהיר ומתחייב להגן, לשפות, ולשמור ללא פגע את האתר ו/או החברה ו/או מנהליה ו/או דירקטורים שלה ו/או עובדיה ו/או סוכניה ו/או מי מטעמה ו/או נושאי משרה בה ו/או וצדדים שלישיים מייד עם קבלת דרישה לכך על כל תביעה ו/או חסרון כיס ו/או נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד) שייגרמו לה בגין כל דרישה שתופנה אליה עקב נזק ו/או רשלנות ו/או הפרת זכות של צד שלישי הקשורה עם הקבצים ו/או הפירסום ו/או השירות באתר (כולו או חלקו) ו/או התוכן ו/או הפרטים שהעברת לאתר ו/או הפרה של תנאי תקנון זה.

 157.  

 158. בכל מקרה של תביעה כנגד האתר בגין הפרת זכויות יוצרים ו/או נזק כלשהו, הרי אתה מייפה את כוחה של החברה, באופן בלתי חוזר, להסיר מעצמה כל אחריות ולהליט ולהעביר עליך את התביעה באופן בלעדי וכזה שיפטור את החברה ויחייב אותך בלבד.

 159.  

 160. הינך מצהיר ומתחייב כי לא תהייה לך כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין, המידע (קיומו, טיבו, אמיתותו וכדומה), השירותים והמוצרים המסופקים ו/או המפורסמים באתר, ו/או לתגובות שיעוררו, ואתה מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה

 161.  

 162. אנו איננו אחראים לתוכן ההודעות, הפרסומים, הקבצים ולמידע (פרטי ומסחרי) באתר, בקומונות, בפורומים, בבלוגים, באזורי התמונות, באזורי הצ'אטים, באזורי ה-Blog-TV, באזורי הווידיאו והסרטונים ובכל שירות אחר הניתן על ידי האתר. אנו איננו אחראים לתגובות ו/או ההתייחסויות שיתעוררו ו/או יתקבלו בעקבות אותם הודעות, פרסומים, קבצים ומידע.

 163.  

 164. אנו לא מתחייבים כי הקיטלוג שביקשת עבור המידע ו/או היצירה ו/או השירות בו אתה משתמש, אכן יתקבלו באתו מקום, מתוך שרק אנו הפוסקים היחידים בקיטלוג כל התכנים הקיימים באתר, ועשויים לשנות את מיקומם ו/או קטגוריות הצגה שלהן ללא כל הסבר ו/או הודעה מוקדמת.

 165.  

 166. אנו איננו מתחייבים לאפשר ניהול למשתמשים (כדוגמת ניהול פורומים וכדומה), ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לבחור את המנהלים בשירותים שונים באתר באמצעות מבדקים, ראיונות אישים ופרמטרים ספציפיים. בכל מקרה אין במתן תפקיד של מנהל, מכל סוג שהוא; כדי ליצור יחסי עובד-מעביד בין החברה ובין המנהל, כדי לתת ו/או לקבל תמורה ו/או כדי לתת למנהל כל זכות שהיא בחברה.

 167.  

 168. סיוע למשתמש ו/או קשר עם משתמש, לא יתפרש בכל מקרה כמטיל אחריות כל שהיא על החברה.

 169.  

 170. אנו לא מספקים באתר מידע משפטי וכל תוכן באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי ו/או בדיקה של בעל מקצוע ראוי בדבר כל מידע המצוי באתר. 

 171.  

 172. הינך מתחייב להשתמש באתר באופן פרטי ואישי בלבד ושלא לעשות באתר כל שימוש מסחרי מכל סוג שהוא.

 173.  

 174. האתר לא יהיה אחראי לכל מקרה הקשור עם כח עליון.

 175.  

 176. במידה והמשתמש יבחר להתקשר בהסכמים ו/או חוזים, מכל צורה וסוג שהוא, עם צדדים שלישיים, הרי שהחברה אינה צד להסכמים ו/או חוזים אלה ולא תשא בכל אחריות עם התקשרויות אלה.

 177.  

 178. לאתר הזכות ושיקול הדעת הבלעדי לקבל ו/או לדחות ו/או לשנות ו/או למחוק ו/או להסיר ו/או להשיב את הפרסומים באתר ו/או היצירות באתר ו/או האתרים באתר ו/או מידע שנתקבל באתר. לאתר הזכות ושיקול הדעת הבלעדי לשנות את תוכן ו/או מבנה התוכן של כל סוג מידע ו/או יצירה ו/או פרסום ו/או אתר שמועלה על ידי המשתמשים לאתר.

 179.  

 180. אנחנו לא מתחייבים כי השירותים באתר יגרמו להצלחה עסקית ו/או ייגרמו להטבה כל שהיא בעסקיו של המשתמש ו/או המפרסם, ואין כל התחייבות לחשיפת האתר מכל סוג (כמות גולשים, סוג גולשים, משך חשיפה וכל דבר וענין שקשור עם חשיפה).

 181.  

 182. אנו לא מתייבים לקדם את הפרסומים ו/או היצירות ו/או האתרים ו/או המידע שהועלה על ידי המשתמש ו/או הגולשים באתר, ולא תשמע כל טענה כלפינו בכל הקשור עם הקידום הנ"ל ו/או רישום במנועי חיפוש וכדומה.

 183.  

 184. האתר אם ייבחר, יחדל מלפעול, מפעם לפעם, לצורכי תחזוקה ו/או לצרכים אחרים. כמו כן, האתר יוכל להיסגר, זמנית ו/או סופית ללא התראה מראש וללא שמירת כל מידע.


 185.  

 186. ביטול הרישום על ידי המשתמש   
   

 187. באפשרותך לבטל את הרישום לאתר. יש באפשרותך לבקש מאיתנו לעשות כן בהתאם להוראות המפורטות באתר, ואנו נהיה רשאים לעשות כן תוך 14 ימי עסקים מקבלת בקשתך.

 188.  

 189. זכויות יוצרים   
   

 190. האתר מוגן בהתאם לכל דיני הקניין הרוחני הישראלי והבין-לאומי. מלוא הזכויות שמורות ובכלל זה שם האתר, שם המתחם (Domain), זכויות היוצרים, סימני המסחר, עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו, הפרסומים והפרסומות המצויות בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה והשמע, סידור וארגון המידע שבאתר וכל מידע אחר הכלול באתר הינם רכוש החברה. 

 191.  

 192. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בעיצוב האתר, בתכנים המפורסמים בו על ידי האתר ו/או מי מטעמו ו/או יוצרים ו/או מפרסמים באתר הן של החברה בלבד או של בעל הזכויות ומוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים וסודות מסחריים ו/או זכויות קניין וחוקים אחרים בארץ ובעולם, בין אם הינם רשומים ובין אם לאו. מוסכם עלייך שלא להפר זכויות אלו בשום צורה או אופן ובפרט שלא להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי, לשנות, לחשוף, למכור, לצפות, להשכיר, להתאים או לערוך את התוכן או חלק ממנו, לא לתרגם או ליצור עבודות נגזרות אחרות מן האתר, השירותים בו או מאגרי הנתונים אלא ברשות בכתב ומראש מאת בעלי הזכויות והאתר. כל שימוש שכזה מהווה הפרה של זכויות היוצרים. מובן ומוסכם עלייך שבעצם השימוש באתר או בשירותים לא מוקנית לך כל זכות או בעלות על האתר או על החברה מסוג כלשהו.   

 193.  

 194. הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש כלשהו בתוכן ו/או מאגרי המידע ו/או במאגרי הנתונים של האתר ו/או בכל חלק מהם ללא קבלת אישור מפורש מראש ובכתב של החברה.   
   

 195. החברה אינה אחראית לפגיעה ו/או להפרה של זכויות קניין ממשי ו/או קניין רוחני כלשהן, לרבות, אך לא רק, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים, שמות מתחם, כתובות דואר אלקטרוני, כינויים ושמות מקור.

 196.  

 197. כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש ו/או צד שלישי כל שהוא בתכנים ו/או בקובץ ו/או ביצירה שהעלה המשתמש לאתר, ללא אישור בעלת הזכויות בתכנים ו/או בקובץ ו/או ביצירה, מהווה עבירה על החוק לרבות עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, וכל חוק שקשור לכך. למען הסרת ספק, מובהר כאן כי כל שימוש בתכנים של המשתמש על ידי החברה ו/או מי מטעמה, הינו שימוש מאושר על ידי בעל הזכויות, ואינו מהווה עבירה על חוק זכות יוצרים.


 198.  

 199. שונות

 200.  

 201. כל פעולה ו/או ניסיון לבצע שימוש לרעה באתר ו/או בשירותים המסופקים על ידי האתר ו/או הפרת תנאי מתנאי תקנון זה, יכולה לגרום להשעייתך מהאתר לתקופה מוגבלת או מוחלטת, למחיקה לצמיתות  של כל התכנים שלך באתר ולמניעת כניסתך לאתר, ללא הודעה מוקדמת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא כל פיצוי אליך.

 202.  

 203. כל המוצרים כפופים לזמינות של המלאי. היה ומוצר לא נמצא במלאי, תקבל הודעה על כך ותוכל לבחור האם להמתין לחידוש המלאי או לבטל את העסקה.

 204.  

 205. זמן האספקה לשליחת המוצר ללקוח הינו עד 30 ימי עסקים מאישור העסקה. היה וזמן האספקה עולה על כך, תוכל לבטל את העסקה רק אם לא בוצעה חריטה על המוצר.

 206.  

 207. כל התמונות באתר הינן להמחשה בלבד.

 208.  

 209. האתר יכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי להפסיק את שירותיו כולם או חלקם ו/או לשנותם, מבלי להודיע מראש ו/או לספק פיצוי עבור כך.

 210.  

 211. צוות האתר ישתדל, אך אינו מתחייב, לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש בשירותים הניתנים באתר, על פי פניות שיתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד.

 212.  

 213. הינך מתחייב לפעול באתר ובשירותיו השונים בהגינות, בהוגנות, בתום לב ובדרך מקובלת. הינך מתחיב לקיים את כל הוראות החוק הקיימות במדינת ישראל ובארץ מושבך, ולא לעודד ו/או לתמוך ו/או לסייע, באופן ישיר ו/או עקיף בהפרת חוק על ידי אחרים .

 214.  

 215. החברה רשאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או למשכן ו/או לשעבד ו/או להעניק תקנון זה או כל זכות מזכויותיה ו/או כל התחייבות מהתחייבויותיה לאחר.

 216.  

 217. כל מקום בתקנון זה בו מצוין 'החברה' הכוונה גם לאתר, וההיפך.

 218.  

 219. כל הודעה שתשלח למשתמש בדואר אלקטרוני לכתובת הרשומה באתר תיחשב כאילו נמסרה כדין לתעודתה תוך 24 שעות לאחר מועד שליחת ההודעה.

 220.  

 221. הינך מתחייב לעשות באתר שימוש הוגן ולא להפר זכויות של צד שלישי.

 222.  

 223. בכל סתירה בין הוראות תקנון זה ו/או פרסומים אחרים, יגברו הוראות תקנון זה, אלא אם נאמר במפורש בתקנון ספציפי אחר כי הוראותיו גוברות על הוראות תקנון זה.

 224.  


 225.  

bottom of page